Sikkerhed for opnåelse af energibesparelser

Niras udarbejde i 2013 en rapport for Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen om praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i et bredt udsnit af den samlede bygningsmasse. Analysen belyser i hvilket omfang, de gennemførte energirenoveringer fører til de forventede energibesparelser.

Analysen viser en tydelig tendens til, at det samlede årlige energiforbrug er faldet i de analyserede bygninger efter energirenovering, men også at de målte faktiske gennemsnitlige besparelser var på mindre end det halve af det forventede og med meget stor variation fra case til case. Bygningsstyrelsen arbejder derfor på at udvikle en række metoder, der giver større sikkerhed for, at energibesparelserne nås. Disse metoder er beskrevet herunder.

Implementering af performancetest

Performancetesten har til formål at reducere risici og sikre sammenhæng mellem bygherres krav til energi og det som kan måles i den færdige bygning eller renovering. Performancetesten indeholder konkrete kriterier for energieffektivitet, som skal dokumenteres inden afleveringen af byggeriet. Endvidere indeholder performancetesten en beskrivelse af de juridiske forhold mv., herunder hvad der sker i tilfælde af manglende sammenhæng mellem kriterier og test ved aflevering. Bygningsstyrelsen har foreløbig anvendt performancetesten i en række nybyggerier af laboratorier, og vil fremadrettet anvende testkonceptet i alle relevante byggesager. 

Bygningsstyrelsen arbejder videre på at udvikle performancetestkonceptet, herunder også muligheden for at koble garanti for energiforbruget sammen med performancetest.

Kontakt

Thomas Rysgaard Jacobsen
Telefon: 4170 1065
E-mail: thory@bygst.dk

ESCO projekter

ESCO står for Energy Service Company. I et ESCO-projekt samarbejder Bygningsstyrelsen med en bruger og en leverandør om at foretage energioptimerende renoveringer. Bygningsstyrelsen tilvejebringer finansieringen, idet Bygningsstyrelsen kan lånefinansiere investeringen mod, at brugeren betaler et huslejetillæg, der svarer til besparelsen. Leverandører udarbejder et energisparekatalog, garanterer for en opnået energibesparelse og udfører energitiltagene. Hvis besparelsen udebliver, betaler ESCO leverandøren et tilsvarende beløb til brugeren.

Kontakt

Eva Kunckel
Telefon: 4170 1131
E-mail: eku@bygst.dk

Nye udbudsformer for energioptimering

Bygningsstyrelsen gennemfører to udbud af energioptimeringer af kontorejendomme i løbet af 2015, som har særlig fokus på at sikre besparelser.

Det første udbud bygger videre på garanti-elementet i ESCO-modellen, men med en kortere garantiperiode på 1½ år, som skønnes at være tilstrækkeligt til at sikre idriftsættelse og indregulering og at der er et helt års energiforbrug til at holde op mod den garanterede besparelse.

Det andet udbud bygger på energiperformancetest, som anvendes som grundlag for at udbyde konkrete energieffektiviseringer af tekniske installationer og for at leverandøren dokumenterer den forbedrede effektivitet gennem test inden aflevering af byggesagen.

Kontakt

Catherine Skak Nielsen
Telefon: 4170 1066
E-mail: csk@bygst.dk