Q&A

Er du journalist eller nysgerrig borger?

Journalister, kunstkritikere, nysgerrige borgere mv. er velkomne til at henvende sig vedr. kunsten i Bygningsstyrelsens bygninger. I så fald rettes henvendelse til kommunikation@bygst.dk

Hvorfor opfører Bygningsstyrelsen kunst?

Som statslig bygherre er Bygningsstyrelsen forpligtet af det såkaldte kunstcirkulære. Derfor afsættes der midler til kunst i forbindelse med nybyggeri og moderniseringer. Dertil kommer, at Bygningsstyrelsens kunder af og til modtager donationer til udsmykninger, der opføres i forbindelse med nybyggeri. Se mere under Kunst i statslige byggerier.

Skal der altid afsættes 1,5 % af byggeriets udgifter til kunst?

Der afsættes op til 1,5% af entrepriseudgifterne i forbindelse med værdiforøgende byggeri, dvs. nybyggeri samt til- og ombygning, såfremt udgifterne overstiger 1 mio. kr.

Der beregnes ikke kunstmidler i forbindelse med genopretnings-, renoverings- og vedligeholdelsessager. Derudover beregnes der ikke kunstmidler af entrepriseudgifterne til særlige tekniske installationer, anlægsudgifter og energioptimering, selvom det er værdiforøgende byggeri.

På universitetsområdet gælder i øvrigt kunstcirkulærets §1 stk. 2, hvilket betyder, at en særlig bevilling på finansloven afløser kravet om at afsætte 1,5 % af entrepriseudgifterne. Bevillingen prioriteres af Bygningsstyrelsen.

Er alle kunstværker offentligt tilgængelige?

Hovedparten af kunstværkerne er offentligt tilgængelige. Det gælder særligt værkerne på universiteterne, der udgør den langt største del af Bygningsstyrelsens kunst.

Kunstcirkulærets § 3 foreskriver, at den kunstneriske udsmykning fortrinsvis skal ske i byggeri og bygninger, hvortil offentligheden har adgang eller i bygninger, der anvendes af et betydeligt antal ansatte. Sidste gælder for mange af Statens kontorarbejdspladser i centraladministrationen, der dog kommer mange ansatte og besøgende til gode i hverdagen.

Hvordan vælges kunsten og af hvem?

Der nedsættes et kunstudvalg, hvor Bygningsstyrelsen, kunden, arkitektrådgiver og en kunstfaglig rådgiver deltager. Det er kunstudvalget, der beslutter, hvilken slags kunst, der skal udføres, samt af hvem. Det kan være på baggrund af forslag fra kunstrådgiveren eller ved konkurrence. Hvis det ikke er muligt at opnå enighed, træffer Bygningsstyrelsen beslutningen.