Performancetest

Bygningsstyrelsen udvikler en performancetest af de tekniske installationer i byggerier, der gennem præcise krav, bedre projektstyring og en incitamentsstruktur sikrer, at kunderne i praksis får et byggeri, der performer fra dag et.

Det er en væsentlig udfordring for Bygningsstyrelsen og andre bygherrer, at de færdige byggeprojekter ofte afviger fra bygherrens krav og ønsker ift. kvalitet. Herunder at energiforbruget i bygningen ofte overstiger det forudsatte. Det kan medføre store gener for vores kunder, der oplever en bygning, der ikke fungerer, og et større energiforbrug end forventet med deraf højere udgifter.

Bygningsstyrelsen arbejder strategisk på at imødegå dette problem. Det sker bl.a. ved at udvikle og indføre performancetests, der afprøver, om funktionen i fx bygningens tekniske installationer lever op til det forudsatte, før bygningen afleveres. Dermed er det muligt at adskille bygningens energimæssige performance fra brugernes indflydelse.

I takt med at vi får erfaringer med de forskellige processer, opdaterer vi dels testparadigmerne ud fra de praktiske erfaringer, og dels måden vi styrer byggerierne på. Læs mere om denne innovationsproces under "Om performancetesten" til højre. Find testparadigmer under 'Teknik' i menuen til venstre.

I 2015 har Bygningsstyrelsen udviklet udbudsdokumenter til entrepriseudbud, der sikrer grundlaget for gennemførelse af performancetests som en testbaseret og juridisk forpligtigende afleveringsproces. Du kan læse mere om dette og downloade relevante dokumenter under 'Planlægning, udbud og styring i menuen til venstre.

Vi har også i 2015 gjort gode erfaringer med at få indarbejdet krav om performancetests i tidsplanen for en række konkrete projekter, bl.a. Niels Bohr Bygningen, Mærsk Bygningen, Statens Naturhistoriske Museum, Levnedsmiddelbygningen, SDU TEK og Kolding, AAU PON111 med flere.

Dette har dannet grundlag for at Bygningsstyrelsen i november 2015 kunne modtage et byggeri, OU44 i Odense, der bestod performancetest på 12 ud af 13 områder. Dagen efter den juridiske aflevering var bygningen i fuld drift og alt fungerede. Byggeriet lever dermed beviseligt op til de energimæssige krav som Bygningsstyrelsen stillede (LK2015) og faktisk også overstiger disse (BK2020).

Løbende udvikling og implementering

Bygningsstyrelsen arbejder i 2016 videre på at udvikle performancetestmetoden og at udbrede den til relevante dele af Bygningsstyrelsens opgavevaretagelse. Samtidig stilles oplysninger om performancetestarbejdet til rådighed.

Udviklingen af performancetesten sker med afsæt i konkrete byggesager og i tæt samarbejde med universiteternes driftsafdelinger, der har stor teknisk erfaring med bygninger i drift.

Udviklingen sker løbende, og der udvikles løbende flere elementer på performancetesten. Bygningsstyrelsen har mange igangværende byggerier, der bredt repræsenterer typer af byggerier i forskellige faser. På den måde bliver performancetesten, enten dele af den eller i sit hele, med det samme afprøvet i de forskellige faser, som et byggeprojekt gennemgår.