Vision, mission og strategi

Mission

Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner
og fysiske rammer til universiteter

Vision

 1. En stærk bygherrefunktion, som tilbyder omkostningseffektive løsninger og sikrer, at de valgte løsninger gennemføres til aftalt tid, kvalitet og økonomi.
 2. Integreret facility management, som sikrer høj brugertilfredshed og gevinstrealisering og forsvarlig forvaltning af ejendomsværdier.
 3. En optimeret ejendomsportefølje, som udlejes og administreres effektivt, så lejerne sikres konkurrencedygtige løsninger og staten lave ejendomsomkostninger.

Strategiske indsatser

1. En stærk bygherrefunktion

 • Handleplan for styrket projektgennemførelse (risikomanagement, projektcontrolling, kvalitetssikring, kompetenceudvikling, mv.)
 • Klarere snitflader ift. universitetskunder ved brug af fastprisaftaler og opdaterede aftaleparadigmer
 • Overordnet udbudspolitik der sikrer stordriftsfordele samt lavere transaktionsomkostninger og risikoeksponering
 • Større transparens omkring fastsættelse af samt forbrug og prognoser på risikopuljer
 • Bedre afleveringsforretning og overdragelse til kunder og drift.

2. Integreret facility management

 • Implementering af fælles statslig soft FM i tre bølger
 • Fælles kundeindgang og systemunderstøttelse for soft og hard facility
 • Integration af soft og hard FM organisering
 • Strategi for planlagt vedligehold (asset management)
 • Overordnet udbudspolitik med brug af rammeaftaler, også for entrepriser
 • Styrket bygningssyn (bygningssyn, overdragelser, afleveringer, 1-års og 5-års gennemgange mv.) via hjemtagelse.

3. En optimeret ejendomsportefølje

 • Geografisk flytning I & II samt tilpasning af statens lokaleforbrug i København, Aarhus og Odense
 • Digitalisering, herunder af udlejning, huslejebetaling, kunderelation
 • Harmonisering af lejekontrakter
 • Implementering af SEA-reform på universitetsområde
 • Isolering af tvistsager i retslige spor (interne statslige voldgifter)
 • SEA-reform på kontorområdet, herunder konkurrencedygtighed og statsfinansielle hensyn
 • Oprettelse af SEA-dialogforum på universitetsområdet
 • Udvikling af OPP-model med offentlig finansiering
 • BYGST som showcase for aktivitetsbaseret indretning.