Fagspecifikke ydelsesbeskrivelser

De fagspecifikke ydelsesbeskrivelser præciserer rådgivernes ydelser for hver fase i projekteringen for fag, hvori der typisk indgår systemleverancer.

På baggrund af de gode erfaringer med at stille krav om anvendelse af performancetest-metoden i byggeprojekter, går Bygningsstyrelsen nu et skridt videre og udarbejder præcise krav til projektmaterialet for udvalgte fag.

Bedre samarbejde og kvalitet

Bygningsstyrelsen lægger stor vægt på et godt samarbejde med både rådgivere og entreprenører, der byder på vores mange byggeprojekter. Vi afsøger hele tiden muligheder for at forbedre samarbejdet og vores byggeriers kvalitet.

Vi oplever desværre ofte, at en stor del af vores byggerier ikke er brugbare ved aflevering, hvilket koster alle parter dyrt og giver utilfredse brugere. Årsagen er i mange tilfælde at finde i projektmaterialet, som ikke er koordineret fagene imellem, eller der er et spænd mellem, hvor rådgiverne har stoppet deres projektering, og hvor leverandører/entreprenører starter deres projektering.
 
Udbudsreglerne bestemmer, at der ikke må angives produktspecifikke løsninger i udbudsmaterialet. Det betyder, at der efter indgåelsen af kontrakt med entreprenørerne skal foregå en tilretning og færdigprojektering med de tilbudte produkter. Vi må i Bygningsstyrelsen konstatere, at det ofte ikke bliver håndteret godt nok.

Fagspecifikke ydelsesbeskrivelser reducerer uklarheder

Bygningsstyrelsen vil henover 2017-2019 løbende udgive fagspecifikke ydelsesbeskrivelser, som præciserer rådgivernes ydelser for hver fase i projekteringen for fag, hvori der typisk indgår systemleverancer.
 
De fagspecifikke ydelsesbeskrivelser vil betyde, at uklarheder reduceres, og at entreprenører og leverandører vil få et bedre overblik over, hvad der skal projekteres, bygges og gives tilbud på.
 
De fagspecifikke ydelsesbeskrivelser er en konkretisering af ydelserne i Danske Arkitekt virksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers ydelsesbeskrivelse. De uddybende og mere præcise ydelsesbeskrivelser vil indgå i Bygningsstyrelsens kommende kontrakter med rådgivere.

Hver fagspecifik ydelsesbeskrivelse vil blive sendt til kommentering hos mindst én aktør i den pågældende branche forud for udgivelse.

Den første Fagspecifikke Ydelsesbeskrivelse, som vi har udarbejdet, er BMS – Building Management Systems (herunder CTS og IBI), herunder CTS (Central Tilstands Kontrol) og IBI (Intelligente Bygnings Installationer).

Til højre under 'Dokumenter' kan du se det fulde katalog for kommende Fagspecifikke Ydelsesbeskrivelser.

Fagspecifikke ydelsesbeskrivelser er en fortsættelse af arbejdet med kvalitetssikring

Arbejdet med fagspecifikke ydelsesbeskrivelser skal ses i forlængelse af Bygningsstyrelsens kvalitetssikring af foreløbig 45 byggesagers projektmateriale samt indførelse af performancetest-metoden.

I performancetest-metoden anerkendes det, at der efter kontraktindgåelse ikke kun skal bygges, men at der først er en fase med en entreprenørafhængig detailprojektering, hvorefter byggeproduktionen går i gang. Endvidere kommer en slutfase, hvor det sikres at bygningen indreguleres og performance-testes inden aflevering, så vi ved, at bygningen virker som tiltænkt og dermed kan bruges af brugerne.