Energioptimering af bygninger

Rentable investeringer og huslejefinansiering

Bygningsstyrelsen er forpligtet gennem cirkulæret for energieffektivisering i statens ejendomme til at gennemføre bygningsrelaterede rentable energiinvesteringer. Rentable investeringer forstås som investeringer, hvor nettonutidsværdien af de fremtidige besparelser er større end investeringen.

For at skabe en sammenhæng mellem vores kunders besparelse ved et lavere energiforbrug og Bygningsstyrelsens udgifter til energitiltag, bliver energiinvesteringer huslejefinansieret. Det betyder, at kunden får et huslejetillæg, der bliver beregnet som 5 pct. af investeringen. Når Bygningsstyrelsen eksempelvis investerer for samlet 1 mio. kr. til efterisolering, så får kunden en huslejestigning på 5 pct. af 1 mio. kr. Generelt ligger huslejetillægget under den beregnede besparelse og giver derfor kunden et incitament til at acceptere huslejetillægget.

Energibesparelser ved energirenoveringer

Huslejefinansieringen har muliggjort at Bygningsstyrelsen foreløbig har gennemført omkring 65 energioptimeringer af kontorejendomme i perioden 2011-2013, som i gennemsnit har reduceret energiforbruget med mellem 10-15 pct. Forskellige tekniske muligheder for at energirenovere de pågældende bygninger og omfanget af rentable energitiltag betyder, at enkelte bygninger er energioptimeret til den ambitiøse passiv-standard, mens der på andre bygninger kun har været mulighed for at gennemføre mindre tiltag.

Bygningsstyrelsen har i februar 2015 i samarbejde med RUC skudt et stort energiprojekt i gang. Det er en af de største energirenoveringer af offentlige bygninger og indebærer blandt andet et stort solcelleanlæg, avanceret fjernvarmestyring og LED-belysning, der vil være med til at skære næsten en fjerdedel af RUC’s energiforbrug væk. Renoveringen tager to år at gennemføre og koster 77 millioner kroner. Til gengæld vil RUC spare 5 mio. kr. på el og varme om året og nedbringe sin udledning af CO2 med 1.200 tons, hvilket svarer til forbruget i 183 parcelhuse.

Bygningsstyrelsen afsluttede i april 2014 i samarbejde med SDU om et andet stort energiprojekt.  Det omfattede energirenovering af tekniske installationer på SDU for 24 mio.kr. og en energibesparelse på omkring 2,6 mio.kr. og 2,5 mio. kWh årligt.

Energibesparelser ved nybyggerier

Nybyggerier er en central vej til at sikre energibesparelser. Flytning til et nyt lavenergiklassebyggeri vil på grund af Bygningsreglementets stramme krav til energieffektiviteten føre til en markant reduktion af energiforbruget. Bygningsstyrelsen opfører i øjeblikket en lang række markante nybyggerier til universiteterne i lavenergiklasse 2015, hvoraf 3 nybyggerier er afleveret i 2014. Det drejer sig om den ny laboratoriebygning på RUC og to nye laboratoriebygninger til SDU på henholdsvis Campus i Odense og Kolding.

Bygningsstyrelsen arbejder på at gøre nye lavenergibyggerier til en attraktiv vej også for styrelser og andre administrative statslige institutioner til at opnå energibesparelser. Det er relevant især for styrelser i København, der i dag er lokaliseret i forholdsvis dyre lejemål i indre by, og som har mulighed for at flytte til lejemål udenfor city, hvor der er bedre adgang til at bygge nye lavenergibygninger.