Procesenergi på universiteternes laboratorier

Procesenergi

Procesenergi defineres som energi til de særlige processer, som kræves i f.eks. et laboratorium. Eksempler på dette er energi til stinkskabe, ventilation, køleinstallationer, varmeskabe og andet udstyr. Bygningsstyrelsen har som led i arbejdet med energirenoveringsstrategien udarbejdet en analyse af potentialet for reduktion af procesenergiforbruget. Rapporten viser at el-procesenergien udgør ca. halvdelen af det samlede elforbrug i laboratoriebygninger.

Teknologisk løft af universiteternes laboratorier

Regeringen har afsat en pulje på samlet 6 mia. kr. til et teknologisk løft af universiteternes laboratorier og laboratorieudstyr i finanslovsaftalen fra 2010 om fordelingen af globaliseringsreserven. Bygningsstyrelsen udmønter denne pulje og har derfor siden 2010 arbejdet systematisk på at sikre, at alle landets universitetslaboratorier får et teknologisk løft, så de i 2017 lever op til moderne forskningsstandarder. Netop fordi procesenergiforbruget er så stort på laboratorierne, har Bygningsstyrelsen haft særlig fokus på at højne kravene til energieffektivitet og udvikle nye løsninger, der reducerer energiforbruget.

Fokus på stinkskabe og ventilation

Stinkskabe er udsugningsanlæg, som har et energiforbrug svarende til et parcelhus, og som derfor er helt centrale i indsatsen for at reducere universiteternes procesenergiforbrug. Bygningsstyrelsen har sat en ny standard for stinkskabe, som giver mulighed for at reducere energiforbruget med op til 40 pct. sammenlignet med dem, der var på markedet. Udskiftning af samtlige stinkskabe vil betyde en forventet besparelse på 3-4 mio. kr. årligt.

Op mod 40 pct. af energiforbruget i laboratorierne kommer fra ventilationsanlæg, og det er derfor et andet område, som er helt centralt at sætte ind på for at reducere universiteternes energiforbrug. Bygningsstyrelsen arbejder på at udbrede ringventilation og andre nye og mere energieffektive typer af ventilation.

Kontakt

Vedr. ventilation og andre tekniske løsninger:

Alaedin Seyedi
Telefon: 2018 5543
E-mail: alase@bygst.dk

Implementering af performancetest i renovering af laboratorier

Bygningsstyrelsen implementerer performancetest i renoveringerne af laboratorierne for at sikre højere energieffektivitet i de færdigbyggede og afleverede laboratorier og laboratorieudstyr. Nogle eksempler på byggesager med energiperformancetest er:

  • Copenhagen Plant Science Center på Københavns Universitet, hvor der blandt andet skal indbygges komplekse køleinstallationer
  • Nybyggeri til Health og renovering af Bartholin og Anatomi på Aarhus Universitet
  • Nybyggeri med laboratorier til Syddansk Universitet  

Fremover vil der blive anvendt performancetest i alle relevante byggesager.

Kontakt

Thomas Rysgaard Jacobsen
Telefon: 4170 1065
E-mail: thory@bygst.dk