Digitalt byggeri viser sit værd

Bygningsstyrelsen har den 12. november udbudt et nyt laboratoriebyggeri på Aalborg Universitet i Esbjerg. I opstartsfasen og projekteringen har der været stort fokus på kollisionskontrol i 3D og 4D-simulering i forbindelse med udbuddet.

Visualisering af ny laboratoriebygning - Aalborg Universitet, Esbjerg Visualisering af ny laboratoriebygning - Aalborg Universitet, Esbjerg
20.11.2013

Tidligt fokus på kollisioner

Selv om ethvert byggeprojekt ved udbud burde være fri for kollisioner, er virkeligheden i de fleste tilfælde en anden, hvilket betyder væsentlige ekstraomkostninger og risiko for forsinkelser. Som et forsøg har Bygningsstyrelsen derfor valgt at sætte særligt fokus på kollisionskontrol ved laboratorieprojektet på Aalborg Universitet i Esbjerg.

Det er sket i et tæt samarbejde mellem Bygningsstyrelsen, rådgiver, Rambøll og Midtconsult, og rådgivningsfirmaet Exigo, der er specialiseret i integrering af 3D-modellering og projektstyring. Forsøget har betydet systematisk kollisionskontrol hver 14. dag med efterfølgende dialog og opfølgning på virtuelle møder mellem de tre parter.

- Det er en proces, der skal være en fast del af den løbende planlægning og projektering. Umiddelbart kunne det betragtes som en ekstra arbejdsbyrde, men de relativt få ekstra timer, som bruges i forhold til den traditionelle kvalitetssikring, er helt klart godt givet ud, mener Max Dahl fra Midtconsult.

Exigos proaktive metode til kollisionskontroller har vist en reduktion i antallet af kollisioner på ca. 90 %, sammenlignet med traditionelle metoder, se grafen "Udvikling i antallet af alvorlige kollisioner".

- Ved at sætte ind tidligt og inddrage flere end blot projektlederniveauet kan man komme i mål med kollisionsfrie bygningsmodeller – det er første gang, hvor vi ser, at det er lykkedes reelt at knække kollisionskurven før et udbud, siger Kristian Birch Pedersen fra Exigo.

Resultatet er, at Bygningsstyrelsens udbud har meget få alvorlige kollisioner og forventningen er, at det kan spare tid og penge i reducerede kollisioner, når byggeriet er i gang:

- Der kan være mange penge og tid at spare ved at opdage potentielle fejl og mangler, inden man står på byggepladsen. Den virkelige prøve skal dog bestås under udførelsen, hvor gevinsten af det særlige fokus på kollisionskontrol gerne skulle vise sig, udtaler Lisa Sørensen, projektleder hos Bygningsstyrelsen.

4D-simulering for alle

Som et supplement til den traditionelle udbudstidsplan har Bygningsstyrelsen valgt at lave en 4D-simulering over byggeriet og de forskellige etaper. Det giver et hurtigt og mere retvisende overblik over projektet for alle og især de bydende entreprenører.

Derudover er projektet udbudt med mængder og det har derfor været vigtigt at få samtlige bygningsdele i 3D-modellen klassificeret fra starten, således at de rigtige mængder kan trækkes ud af modellen og entreprenørerne derved kan give den rigtige pris. Jo længere projekteringen skrider frem jo mere kompleks bliver modellen og derfor er det vigtigt at få alt klassificeret fra start. I slutspurten op til udbuddet, hvor fejl let kan opstå, har processen omkring 4D-simuleringen hjulpet til at kvalitetssikre mængderne. Her kobles tilbudslister, model og tidsplan nemlig sammen, hvilket giver et godt overblik.

- 4D-simuleringen er et rigtig godt værktøj for alle parter, der giver et hurtigt overblik over det kommende projekt. Interesserede bydere kan f.eks. bruge udbudstidsplanen til at vurdere, om projektet ser realistisk ud og det er derved med til at fjerne usikkerheden. For bygherre er risikoen for uforudsete ekstraudgifter også reduceret, idet materialet er langt mere præcist. Det har en kæmpe værdi for alle parter, slutter Kristian Birch Pedersen.

Bygningsstyrelsen afventer med store forventninger at kunne se de to initiativer bære frugt og forventer at fortsætte med at arbejde med digitalisering i form af 4D-tids- og risikostyring under udførelsen.

Fakta

Det nye laboratoriebyggeri til Aalborg Universitet indeholder 4.500 m2 nybyggeri og renovering af 1.000 m2 eksisterende byggeri. Det forventes, at nybyggeriet går i gang i februar 2014 og står færdigt i sommeren 2015. Herefter påbegyndes renoveringen.

Projektet udbydes som begrænset udbud med prækvalifikation. Prækvalificeringen blev afgjort den 11. november og der er licitation den 16. december.

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Kunde: Aalborg Universitet
Rådgiver: Rambøll Arkitektur, Landskab og Proces
Underrådgiver: Midtconsult
Rådgiver i forbindelse med 3D og 4D: Exigo

Kontakt

Lisa Sørensen, projektleder hos Bygningsstyrelsen
T 4170 1014, @ lis@bygst.dk

Kristian Birch Pedersen, Exigo
T 5355 5919, @ kbp@exigo.dk

Max Dahl, Midtconsult
T 4177 8960, @ md@midtconsult.dk

Forklaring af begreber

I en kollisionskontrol undersøger man, om der er uhensigtsmæssige sammenfald mellem eksempelvis installationer i bygningen, om der f.eks. går et vandrør gennem en ventilationsskakt.
En 4D-simulering viser udviklingen i byggeriets udførelsesfase i 3D med tid som den fjerde dimension.

Begrebet "alvorlig kollision" bruges i projektet om kollisioner, som vurderes at indeholde spild fra ½-1 dags arbejdstimer + materialer, dvs. spild forårsaget af kollisionen fra 3.000-5.000 kr. og opefter. I relation til koordinering af installationer indbyrdes og i forhold til søjler og bjælker, er der ikke nogen nedre grænse eller margin. I forhold til vægge og dække er alle rør ned til en dimension på ø50 mm. kollisionstestet og koordineret.