Arkitektskolen Aarhus: Projektmodel sikrer arkitektonisk udfoldelse og budgetsikkerhed i nybyggeri

Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus planlægger i fællesskab en ny skole, hvor tanker og kreativitet hos studerende og undervisere kan få frit spil i nye inspirerende lokaler.

20.08.2014

Projektet skal tilvejebringes igennem en projektmodel, hvor der arkitektonisk og funktionelt er plads til at gentænke de fysiske rammer for en arkitektskole inden for den økonomi, der er til rådighed for projektet.
Arkitektskolen Aarhus har længe ønsket nye tidssvarende lokaler til studerende og undervisere, og har nu bedt Bygningsstyrelsen om at bygge en ny arkitektskole i Aarhus.

Dialog med arkitektstanden

Bygningsstyrelsen har i forbindelse med projektet modtaget henvendelser fra arkitektstanden og akademirådet om det planlagte byggeprojekt, hvor der blev udtrykt bekymring for hvorledes projektet forventedes gennemført, herunder muligheden for en totalentreprisekonkurrence. Der har været dialog med arkitektstanden og modellen blev debatteret på et møde d. 1. april 2014. Mødet forløb meget positivt, hvor skolens bestyrelsesformand og rektor fortalte om de overordnede forudsætninger for skolen (huslejeordningen) og de deraf følgende økonomiske rammer for projektet, samt de helt overordnede visioner for en ny skole.

Bygningsstyrelsen præsenterede sine foreløbige overvejelser om forskellige modeller for gennemførelsen af projektet, hvorpå der var en fælles drøftelse. Bygningsstyrelsen fik en række gode input som er blevet inddraget i det videre arbejde med at fastlægge modellen for projektet. Det er besluttet at tilvejebringelsen af skolen skal ske efter følgende model, som nu vil blive præsenteret som opfølgning på dialogen.

Projektmodel giver plads til kreative arkitektspirer

Modellen kombinerer en international åben idékonkurrence med en efterfølgende traditionel projektkonkurrence. Herefter udbydes projektet i en totalentreprise med omvendt licitation, på baggrund af et udvidet dispositionsforslag. Det vindende rådgiverteam tilknyttes totalentreprenøren som dennes rådgiver og får dermed ansvaret for at gennemføre projektet fra den spæde idé til virkelighed.

Med denne model kombineres skolens ønske om at give plads til eventuelle nye kreative arkitektspirer med deres økonomi til projektet. Kombinationen af idékonkurrencen og projektkonkurrencen giver såvel etablerede tegnestuer som nye arkitektspirer god mulighed for at præge et så markant byggeri, som en ny arkitektskole har potentialet til at blive.

Både Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus er overbeviste om, at den valgte model giver den bedst tænkelige proces og resultat ud fra de ønsker til kreativ udfoldelse og krav til økonomi, der er til projektet. Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus ser frem til at gennemføre dette spændende projekt i den beskrevne model.

Uddybet procesbeskrivelse

  • Prækvalifikation af tre deltagere til den lukkede projektkonkurrence forud for idékonkurrencen.
  • Åben international idékonkurrence, hvor tre vinderforslag udpeges. Vinderne af idékonkurrencen bliver efterfølgende indbudt til projektkonkurrencen, forudsat at de overholder udvælgelseskravene på lige fod med de øvrige prækvalificerede eller indgår samarbejde med nogen som gør.
  • Projektkonkurrence med tre indbudte deltagere på baggrund af idékonkurrencen samt tre prækvalificerede deltagere. Programmet for projektkonkurrencen tager udgangspunkt i forslag fra idékonkurrencen.
  • Vindende rådgiverteam udarbejder et dispositionsforslag.
  • Totalentrepriseudbud med omvendt licitation med kontraktindgåelse og videre projekt betinget af de bevilligendes myndigheders godkendelse (aktstykke forelægges finansudvalget).
  • Vindende rådgiverteam fra projektkonkurrencen tilknyttes totalentreprenøren som dennes rådgiver.
  • Projektering og udførelse af byggeriet.