Evaluering af Lov om Offentlig Byggevirksomhed

Deloitte har i september 2016 gennemført en ekstern evaluering af lov om offentlig byggevirksomhed for Bygningsstyrelsen. Loven er en bred bemyndigelseslov, der opstiller rammer for opførelse, om- og tilbygning af offentlige bygninger. Lovens formål er at sikre, at det offentlige er effektiv i sin bygge-, anlægs- og driftsvirksomhed og går foran i udvikling og afprøvning af nye metoder, samarbejdsformer, produkter og teknologier.

Deloitte har gennemført den eksterne evaluering af lov om offentlig byggevirksomhed som tre sammenhængende delanalyser. De tre delanalyser indgår i Deloittes rapports samlede vurdering af den nuværende regulering:

  • Lovens effekt på statsligt byggeri: Evaluering af om loven med dens underliggende bekendtgørelser etc. lever op til sine hovedformål.
  • Lovens effekt på regionalt og kommunalt byggeri: Indledende evaluering af i hvilket omfang lovændringen fra 2011 understøtter en effektivisering og produktivitetsforøgelse af kommunalt og regionalt byggeri, samt hvornår der vil være et tilstrækkeligt datagrundlag til en endelig evaluering heraf.
  • Tilgangen til regulering af offentlig byggevirksomhed: Analyse og vurdering af hvordan reguleringen af den offentlige byggevirksomhed kan forbedres i lyset af erfaringerne med loven i Danmark og tilsvarende erfaringer fra Sverige.


Deloitte har gennemført den eksterne evaluering ved hjælp af en række forskellige empiriske metoder, som fokuseringsinterviews, spørgeskema- og caseundersøgelser.