Flytning af statslige institutioner 2015-2017

Omkostninger i forbindelse med flytning af statslige institutioner og status for lokaliseringerne.

Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser vedrørende ejendomsrelaterede udgifter i forbindelse med den geografiske flytning af en række statslige institutioner. For at flere kan få glæde af svarene og oplysningerne, offentliggør vi dem her på hjemmesiden.

1. Statslige institutioners huslejeudgifter

Alle statsinstitutioner betaler husleje af deres kontorlokaler, uanset om bygningerne er ejet af staten eller af private. Alle statens kontorlokaler administreres af Bygningsstyrelsen i henhold til statens huslejeordning, den såkaldte SEA-ordning.

I nogle tilfælde er det aktuelt, at Bygningsstyrelsen køber en ny ejendom til at lokalisere en institution. Et sådant køb skal altid godkendes af Folketingets Finansudvalg. Herefter betaler den statslige institution en husleje, ligesom hvis institutionen havde lejet sig ind i en af Bygningsstyrelsens eksisterende ejendomme eller var lokaliseret i et privatejet lejemål. Udgiften til selve købet af ejendommen indgår ikke i opgørelsen af de samlede udgifter til geografisk flytning.

Det er muligt at se flere oplysninger om statens lokaleforbrug i rapporten Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København fra 2013.

2. Omkostninger til at etablere nye lejemål på de steder, hvor institutioner flytter til

Bygningsstyrelsen haft ansvaret for at lokalisere 31 statslige institutioner, hvoraf langt hovedparten er gennemført eller afklaret. Det er endnu for tidligt at sige noget endeligt om omkostningerne til at etablere de nye lejemål, herunder den fremtidige leje.

Bygningsstyrelsen har sammen med de berørte institutioner konsolideret deres lokaliseringer. Løsningerne har varieret fra institution til institution og fra by til by. Overordnet set er det en blanding af lokalisering i Bygningsstyrelsens egne ejendomme (hvor der har været de fornødne ledige lokaler), lokalisering i tilkøbte ejendomme samt lokalisering i privatejede lejemål. Nogle steder er opgaven løst ved at udvide og/eller ombygge et eksisterende lejemål, hvor institutionen allerede har til huse. I to tilfælde er der tale om nybyggeri, som forventes færdigt i 2019.

Generelt er der er en række direkte og indirekte bygningsrelaterede omkostninger forbundet med at flytte en statsinstitution. Det omfatter både udgifter til fraflytning af eksisterende lejemål og udgifter til indretning og indflytning i nye lejemål.

De typiske hovedposter i forbindelse med en flytning er engangsudgifter til selve flytningen, herunder flyttemænd og håndværkere, udgifter til særinstallationer som for eksempel it-kabling, telefoni og sikring af lokaler, indkøb af møbler og andet inventar. Denne type udgifter har Bygningsstyrelsen i ovennævnte rapport fra 2013 groft estimeret til ca. 40.000 kr. pr. årsværk. Bygningsstyrelsen vurderer, at beløbet kan blive højere i forbindelse med flytning af arbejdspladser fra København til mange forskellige byer andre steder i landet.

Udover ovenstående kommer udgifter til istandsættelse og eventuel retablering af de fraflyttede lokaler. Bygningsstyrelsen har i forbindelse med "Bedre Balance" groft estimeret, at denne type udgifter kan løbe op i 800 kr. pr. fraflyttet m2. Hvis institutioner kun flytter en del af medarbejderstaben og i øvrigt bliver boende i samme lejemål i København, har de betydeligt lavere eller slet ingen udgifter til fraflytning af det eksisterende lejemål.

De samlede flytte- og reetableringsomkostninger kan derfor variere markant institutionerne imellem afhængig af en række forhold, som har skullet afklares i hver enkelt sag.  

Herudover kan der være afledte flytteomkostninger – blandt andet til eventuel dobbelt husleje i en periode og/eller til frikøb fra en endnu ikke udløbet uopsigelighedsperiode i det hidtidige lejemål. Det er i høj grad individuelt bestemte omkostninger, der kan variere betydeligt i omfang fra institution til institution. Eksempelvis kan genanvendelse af lejemål med bindingsperioder være med til at reducere udgifterne.

Det er institutionerne selv, der står for de konkrete omkostninger forbundet med flytning, dobbelt husleje mv.

3. Valg af lokaler

Bygningsstyrelsen har by for by skabt overblik over mulighederne for lokalisering af det givne antal arbejdspladser. Løsningerne er fundet ud fra en samlet afvejning sag for sag af forhold som lokal beliggenhed, institutionens lokalebehov, tidsperspektiv, økonomi mv. Det har været prioriteret at genanvende statsejede bygninger, hvor det vurderes at være en fornuftig løsning.

4. Status for lokaliseringen af de statslige institutioner – maj 2017

Bygningsstyrelsen har afklaret, aftalt og gennemført langt de fleste lokaliseringer rundt om i landet af de statslige institutioner, der er berørt af geografisk flytning. For langt de fleste institutioner er der fundet et konkret lejemål, hvor der enten er sket indflytning, forhandlet lejekontrakt, istandsættelse, mv. med udlejer, afklaret ombygningsbehov, taget politisk beslutning om nybyggeri i form af OPP-byggeri (Offentlig Privat Partnerskab) eller køb af ejendom mv.

I oversigten nedenfor fremgår de afklarede lokaliseringer af institutionerne. Enkelte institutioner er afklaret på anden vis, f.eks. ved at institutionen selv har stået for aftaler med videre i forbindelse den fremtidige lokalisering. Disse lokaliseringer indgår ikke i oversigten. Oversigten opdateres forventeligt næste gang ultimo 2017. Se evt. også regeringens udmelding om status på udflytning af statslige arbejdspladser april 2017 på Finansministeriets hjemmeside.

Lokaliseringer af statslige institutioner i forbindelse med geografisk flytning

Institution

 Lokalisering

Forventet ibrugtaget

 Ejendomstype

Flytter delvist

 

 

 

Ankestyrelsen

Aalborg, Nytorv

Maj 2016

Privat lejemål

Banedanmark

Fredericia, Vejlevej 3

August 2016

Privat lejemål

Trafik- og Byggestyrelsen

Ribe, Sorsigvej

September 2016

Statsejendom

Patent- og Varemærkestyrelsen

Ikast, Lene Haus Vej 21

Oktober 2016

Privat lejemål

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Brønderslev, Bredgade 60

Oktober 2016

Privat lejemål

Styrelsen for Patientsikkerhed

Aarhus, Lyseng Allé 1

Januar 2017

Statsejendom

Miljøstyrelsen

Slagelse, Antvorskov Allé 139

Marts 2017

Statsejendom

Arbejdstilsynet

Slagelse, Antvorskov Allé 139

Marts 2017

Statsejendom

Styrelsen for Forskning og Innovation

Odense, Asylgade 7

Oktober 2016

Privat lejemål

Bygningsstyrelsen *

Skanderborg, Th. Helsteds Vej 9

Januar 2017

Privat lejemål

Slots- og Kulturstyrelsen

Nykøbing Falster, Fejøgade 1

April 2017

Privat lejemål

Energinet.dk *

Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8

Maj 2017

Statsejendom

Energistyrelsen *

Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8

Maj 2017

Statsejendom

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen *

Sønderborg, Augustenborg Slot

Ultimo 2018

Ny statsejendom

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning *

Sønderborg, Augustenborg Slot

Ultimo 2018

Ny statsejendom

Banedanmark *

Ringsted

Ultimo 2019

OPP

Flytter helt

 

 

 

Klagenævn

Viborg, Toldboden, Office Park

September 2016

Privat lejemål

Civilstyrelsen

Viborg, Toldboden, Office Park

September 2016

Privat lejemål

Taksationssekretariatet

Viborg, Toldboden, Office Park

September 2016

Privat lejemål

Rådet for Socialt Udsatte

Rønne, Store Torvegade 26

September 2016

Privat lejemål 

Geodatastyrelsen

Aalborg, Lindholm Brygge

Oktober 2016

Privat lejemål

Søopmåling – Forsvarets skibe

Aalborg, Lindholm Brygge 

Oktober 2016

Privat lejemål

Spillemyndigheden

Odense, Englandsvej 25

November 2016

Privat lejemål

Socialstyrelsen *

Odense, Edisonsvej 1

Februar 2017

Privat lejemål

Udlændingestyrelsen

Næstved, Farimagsvej 51

Ultimo 2019

OPP

Danmarks Evalueringsinstitut

Holbæk, Tidemandsvej 1

Oktober 2018

Privat lejemål

Danmarks Akkrediteringsinstitut

Holbæk, Tidemandsvej 1

Oktober 2018

Privat lejemål

Danida Fellowship Centre

Holbæk, Tidemandsvej 1

Oktober 2018

Privat lejemål

Børnerådet

Billund, Arkadebygningen

Oktober 2016

Privat lejemål

Søfartsstyrelsen *

Korsør, Norvangen

2019

Privat lejemål

 * Institutioner hvor Bygningsstyrelsen også har hjulpet med midlertidige lejemål.  (Opdateret juni 2017)

Samlet betyder gennemførelsen af den geografiske flytning af de berørte statslige institutioner, at Bygningsstyrelsen har købt en ny statsejendom (Augustenborg slot i Sønderborg), at der gennemføres to nye OPP-byggerier (I Ringsted til Banedanmark og i Næstved til Udlændingestyrelen), at Bygningsstyrelsen indgår en række nye lejekontrakter til statslige institutioner i private lejemål, samt at seks statsinstitutioner lokaliseres i fire statsejendomme.

5. Regeringsudspillet om 'Bedre balance'

Regeringen udsendte en pressemeddelelse den 23. februar 2016 om de økonomiske udgifter til 'Bedre Balance' og den geografiske flytning af ca. 3.900 statslige medarbejdere. Du kan se pressemeddelelsen og et tilhørende faktaark om udgifterne for de berørte institutioner på  Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside. Bygningsstyrelsen henviser samtidig generelt til Erhvervs- og Vækstministeriet i forhold til overblik over omkostninger forbundet med "Bedre Balance" og finansieringen heraf.