Q&A-portal

Velkommen til spørgsmål/svar-portalen om Statens Facility Management

Stil dit spørgsmål

Du kan stille dit spørgsmål facility management-projektet anonymt, og svarene vil løbende blive lagt op på siden.

Hvis du ikke ønsker, at svaret skal deles på siden, skal du indtaste din e-mail, og du får herefter svar direkte på mail.

Vi bestræber os på at svare på dit spørgsmål inden for 2-5 arbejdsdage.

Inddeling

Spørgsmål og svar er inddelt i fire temaer nederst på denne side:

 • Servicemedarbejder: Vedrører overenskomstansatte servicemedarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages til ekstern leverandør.

 • Tjenestemænd: Vedrører tjenestemænd, der skal udlånes til ekstern leverandør.

 • Overgår til BYGST: Vedrører medarbejdere, der overgår til Bygningsstyrelsen.

 • Generelt: Vedrører projektet Statens Facility Management.

Spørgsmål til ISS

Har du spørgsmål til ISS, er du velkommen til at kontakte ISS Hotline på mail isshotline@iss.dk eller på telefon 3817 3817. Telefonen er bebandet alle hverdage mellem kl. 8.30 og 16.00.

 
Ofte stillede spørgsmål

 • Servicemedarbejder: Skal de overenskomstansatte kollegaer, som har lån i låneforening med direkte træk over løn, indfri disse lån ved overgang til privat firma?
  Forholdet er afhængigt af, hvad der er fastsat i låneaftalen og hvem der er udlåner. Spørgsmålet bør nærmere afklares direkte med udlåner. Virksomhedsoverdragelsesloven regulerer alene relationen mellem lønmodtager og overdrager og relationen mellem lønmodtager og erhverver. Ikke relationen mellem lønmodtager og tredjemand (fx en udlåner). Loven omhandler desuden alene løn- og arbejdsvilkår, ikke private lån. Hvis lånet er ydet af arbejdsgiver (overdrager) som et led i ansættelsesforholdet, og hvis det på den baggrund kan anses for omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, vil det næppe kunne kræves indfriet alene som følge af, at der finder en virksomhedsoverdragelse sted.
 • Generelt: Hvordan er man kommet frem til, hvilke institutioner som er med i bølge 1, 2 og 3?
  Regeringen har besluttet, at alle statslige institutioner er omfattet af løsningen. Deltagerne i bølge 1 er fundet efter aftale med de pågældende institutioners ministerområder. Det skete i foråret 2017. Siden er der kommet enkelte yderligere institutioner til på baggrund af konkret efterspørgsel og behov. Det er ikke afgjort endnu, hvilke institutioner, der bliver omfattet af bølge 2. Bølge 3 vil i princippet kunne omfatte de institutioner, der ikke er med i bølge 1 og 2, men det er dog ikke besluttet.
 • Generelt: De institutioner, som er med i bølge 1, har de haft nogen indflydelse på at være med i bølge 1?
  Der er forskel på, hvordan det er blevet afgjort inden for de enkelte ministerområder. For nogle institutioner er det besluttet at hele ministerområdet er med, og derfor er alle institutioner under det område med. På andre ministerområder er det kun visse af deres institutioner der er med i bølge 1 på baggrund af konkrete vurderinger og ønsker fra institutionerne selv.
 • Servicemedarbejder: Vil der blive gennemført tilfredshedsundersøgelser før og efter driftsstart for de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages?
  Bygningsstyrelsen gennemfører to tilfredshedsmålinger på servicemedarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages samt på udlånte tjenestemænd. Målingerne gennemføres før offentliggørelsen af den ny arbejdsgiver (den eksterne leverandør). Målingerne er udformet af Bygningsstyrelsens FM-afdeling og skal give indsigt i de berørte medarbejderes holdning til forløbet med virksomhedsoverdragelse. Svarene skal samtidig give mulighed for at kunne lave tiltag, der kan gøre processen bedre for de berørte.
  Efter driftsstart varetager servicemedarbejdernes nye arbejdsgiver (leverandøren) tilfredshedsmålingerne. Bygningsstyrelsen har i kontrakten til leverandøren krævet, at målingen gennemføres som minimum en gang om året. På baggrund af medarbejdertilfredshedsrapporten mødes Bygningsstyrelsen og leverandøren og diskuterer resultatet af målingen og identificerer fokus- og indsatsområder.
 • Servicemedarbejder: Hvordan sikres rekruttering af personale til kommende leverandør blandt personale, som PT er ansat tidsbegrænset grundet overgangen til FM?
  Leverandøren vil blive oplyst om de forskellige ansættelsesforhold, herunder evt. tidsbegrænsede kontrakter. Leverandøren vil typisk under implementeringsfasen i perioden fra april frem mod oktober 2019 klarlægge muligheder og behov for evt. rekruttering, herunder også fast tilknytning af nuværende tidsbegrænsede ansatte. Ligeledes vil der blive gennemført samtaler med de medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, hvor medarbejderen typisk får mulighed for, at fremlægge sin situation.
 • Servicemedarbejder: Kan en ny leverandør ændre vores tjenestested, hvis ja, hvad gælder så?
  Du vil som udgangspunkt beholde din stilling og dine arbejdsvilkår. Der kan dog ske ændringer i din stilling. Fx vil din nye arbejdsgiver, leverandøren, formentlig skulle tilpasse opgaverne og arbejdstidstilrettelæggelsen til sin egen organisation. I disse tilfælde har din nye arbejdsgiver mulighed for at foretage ændringer i samme omfang, som din hidtidige arbejdsgiver kunne have gjort. Hvis der bliver tale om væsentlige ændringer af dine ansættelsesvilkår, er du ikke forpligtet til at acceptere disse. En væsentlig ændring vil i givet fald skulle varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel. Vil du ikke acceptere en væsentlig ændring, kan det medføre, at der træffes afgørelse om afskedigelse. Vurderingen af, om en ændring er væsentlig eller ej, er altid konkret og tager udgangspunkt i forudsætningerne for det enkelte ansættelsesforhold. Om en ændring af tjenestested vil udgøre en væsentlig stillingsændring er en konkret vurdering og vil blandt andet kunne afhænge af din ansættelseskontrakt og individuelle aftaler i forbindelse med ansættelsen.
 • Servicemedarbejder: Er den nye arbejdsgiver forpligtet til at fortsætte indbetaling til den nuværende pensionsordning for overenskomstansatte?
  Den nye arbejdsgiver (leverandøren) bliver forpligtet til at opretholde overenskomstens løn- og ansættelsesvilkår som individuelle vilkår indtil overenskomstens udløbsperiode. Pensionsbidrag anses for en del af lønnen med den virkning, at erhververen indtræder i den forpligtelse til at betale pensionsbidrag. Den nye arbejdsgiver er således forpligtet til at foretage indbetalinger til en pensionsordning indtil overenskomstperiodens udløb.
 • Servicemedarbejder: Under punktet "Servicemedarbejder: Hvad sker der med løn, tillæg og pension? " er der ikke nævnt ét ord om pension.
  Pensionsbidrag anses for en del af lønnen. Leverandøren er forpligtet til at foretage indbetalinger til en pensionsordning indtil overenskomstperiodens udløb. Leverandøren overtager alle de rettigheder og forpligtigelser, som din nuværende offentlige arbejdsgiver er omfattet af. Dette inkluderer kollektive overenskomster og aftaler, bestemmelser samt individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold.
 • Servicemedarbejder: Forbliver vi på vores overenskomst eller kan vi tvinges over på en anden overenskomst?
  Den nye arbejdsgiver (leverandøren) kan ikke ensidigt gennemtvinge medarbejdere over på en ny overenskomst. Den nye arbejdsgiver kan frasige sig overenskomsten – det betyder, at overenskomstens vilkår herefter vil være gældende for medarbejderne som individuelle vilkår indtil udløbet af overenskomstperioden. Når overenskomstperioden ophører, kan den nye arbejdsgiver forhandle nye aftaler og overenskomster. Den nye arbejdsgiver og de relevante faglige organisationer kan også indgå en ny overenskomstaftale umiddelbart efter overdragelsen, såfremt der mellem de relevante faglige organisationer/medarbejderne og den nye arbejdsgiver er gensidig accept om en tidligere overgang til de nye vilkår.
 • Generelt: Kan en ny leverandør vælge at bruge mindre økologi end 60 procent, som er et mål for offentlige køkkener?
  Hovedparten af de nuværende kantiner i staten har krav om bronzemærke inden for økologi, som spænder fra 30 til 60 procent. Dette betyder, at leverandøren minimum skal ligge på 30 procent i forhold til økologiske varer/råvarer. Bygningsstyrelsen stiller et specifikt krav om, at kantinekøkkenet skal ligge på minimum 40 procent økologi, og således ikke bare inden for bronzemærket. Kunderne på kontrakten kan desuden gradvist forhøje deres økologiprocent med 10 procent ad gangen mod et højere vederlag til leverandøren. Derudover skal leverandøren komme med et økologiregnskab, hvor de præcist angiver, hvor meget de har brugt på økologiske varer. Det er forventningen, at kunderne gradvist vil øge økologiprocenten, men det er som sagt helt op til den enkelte institution.
 • Servicemedarbejder: Bliver jeg fysisk rykket fra min nuværende arbejdsplads?
  Det er sjældent, at man rykker medarbejdere fra en arbejdsplads til en anden lokalitet eller kunde. Hvis man gør sit arbejde godt, og kunden er glad for en, så ser serviceleverandøren ikke grund til at ændre på det.
 • Servicemedarbejder: Skal jeg flytte arbejdsplads, når overenskomstperioden er slut?
  Det er kun dine personlige forhold som løn, pension m.v., som kan ændre sig, når der skal forhandles ny overenskomst. Overenskomstperiode og at flytte fysisk arbejdsplads har således ikke noget med hinanden at gøre.
 • Servicemedarbejder: Kommer jeg til fortsat at have samme goder, som jeg har nu på min arbejdsplads?
  Om man fortsat kommer med til kundens julefrokost, kan gøre brug af kundens sundhedsordning m.v., er forhold, som nogle gange vil afhænge af kundens interesse i at medregne ”forhenværende medarbejdere og kolleger” i disse områder.
 • Servicemedarbejder: Hvilke medarbejdergoder kan jeg forvente at få hos den nye serviceleverandør?
  I en privat virksomhed bliver der ofte afholdt en årlig betalt fest for alle medarbejdere, man modtager en julegave, man får tilbudt en sundhedssikringsordning, og der kan være seniortiltag. Alt sammen med tanke på at takke medarbejdernes indsats og ikke mindst have fokus på medarbejdernes sundhed.
 • Servicemedarbejder: Hvad vil det betyde at arbejde hos en privat leverandør?
  Som medarbejder hos en privat leverandør vil du være ansat et sted, hvor dine opgaver er virksomhedens kerneopgave. Leverandøren vil typisk være specialiseret i facility managementopgaver. Det kan blandt andet give nogle andre karrieremuligheder, end du har på din nuværende arbejdsplads. Når den kommende leverandør er valgt til foråret/sommer 2019, vil leverandøren kunne fortælle mere herom.
 • Servicemedarbejder: Er processen den samme for tjenestemænd som for overenskomstansatte?
  Nej. Er du overenskomstansat medarbejder, vil du blive virksomhedsoverdraget til den private leverandør. Det omfatter også overenskomstansatte medarbejdere, der er fraværende på grund af fx sygdom, barsel eller ferie. Er du tjenestemand, vil du ikke blive virksomhedsoverdraget. Det er derfor blevet besluttet, at der bliver tale om et pligtmæssigt udlån af berørte tjenestemænd. Det betyder, at den private leverandør bliver din daglige leder, mens det fortsat er staten, der er din ansættelsesmyndighed.
 • Servicemedarbejder: Kan jeg sige nej til at blive virksomhedsoverdraget eller udlånt?
  Nej. Du vil være forpligtet til at blive henholdsvis virksomhedsoverdraget eller udlånt.
 • Servicemedarbejder: Hvad sker der efter kontraktperioden er udløbet?
  Kontrakten forventes genudbudt, når kontrakten udløber. Det kan betyde, at det bliver en ny leverandør, der vinder opgaven, men det kan også være den samme leverandør. Hvis det bliver en ny leverandør, vil virksomhedsoverdragelsesloven finde anvendelse.
 • Servicemedarbejder: Hvordan bliver jeg udvalgt til virksomhedsoverdragelse?
  Det afgørende kriterium for at blive virksomhedsoverdraget er, at du har din primære tilknytning til de opgaver, der overdrages til den private leverandør. Det er i sidste ende en ledelsesmæssig beslutning at udvælge medarbejdere til virksomhedsoverdragelsen på baggrund af deres tilknytning til opgaverne.
 • Servicemedarbejder: Hvordan vil min stilling ændre sig?
  Du vil som udgangspunkt beholde din stilling og dine arbejdsvilkår. Der kan dog ske ændringer i din stilling. Fx vil den private leverandør formentlig skulle tilpasse opgaverne og arbejdstidstilrettelæggelsen til sin egen organisation. I disse tilfælde har den private leverandør mulighed for at foretage ændringer i samme omfang, som din hidtidige statslige arbejdsgiver kunne have gjort. Hvis der bliver tale om væsentlige ændringer af dine ansættelsesvilkår, er du ikke forpligtet til at acceptere disse. Vurderingen af, om en ændring er væsentlig eller ej, er altid konkret og tager udgangspunkt i forudsætningerne for det enkelte ansættelsesforhold.
 • Servicemedarbejder: Kan jeg eller nogle af mine kollegaer blive afskediget?
  Der er som udgangspunkt ikke tale om stillingsnedlæggelser. Der kan dog blive tale om afskedigelse, hvis den er begrundet af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager som fx nedskæringer, opgavebortfald eller ændrede krav til medarbejdernes kompetencer.
 • Servicemedarbejder: Hvad sker der med løn, tillæg og pension?
  Din løn vil som udgangspunkt ikke blive ændret ved virksomhedsoverdragelse. Den private leverandør overtager alle de rettigheder og forpligtigelser, som din nuværende offentlige arbejdsgiver er omfattet af. Dette inkluderer kollektive overenskomster og aftaler, bestemmelser samt individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold. Du vil endvidere bevare din anciennitet samt optjent ret til ferie og feriepenge. Den private leverandør kan derfor kun foretage ændringer i samme omfang som din hidtidige statslige arbejdsgiver. Eventuelle ændringer i arbejdsindhold og funktioner som følge af virksomhedsoverdragelsen kan dog medføre, at et funktionstillæg bortfalder. Med mindre der er enighed om at indgå aftale om nye overenskomstvilkår mellem den private leverandør og de faglige organisationer, er det således først ved ny overenskomstperiode (forventet 2021), at din løn mm. skal forhandles og derved vil kunne ændre sig. Der vil endvidere fortsat være individuelle lønforhandlinger, som kan få betydning for din løn.
 • Servicemedarbejder: Er processen den samme for medarbejdere ansat på særlige vilkår (fleksjobordning, elever og IGU-forløb)?
  Medarbejdere på særlige vilkår - såsom fleksjob, medarbejdere på et IGU-forløb eller elever - virksomhedsoverdrages ligesom andre overenskomst-ansatte medarbejdere. For elever forudsætter virksomhedsoverdragelse imidlertid, at den private leverandør efter overdragelsen godkendes som lærested eller praktiksted mv. Fleksjobansatte medarbejdere vil fortsat være ansat efter de regler, som de oprindeligt er ansat på.
 • Hvordan bliver jeg udvalgt til udlån?
  Ligesom for de overenskomstansatte medarbejdere, der skal virksomheds-overdrages, er det afgørende kriterium for at blive udlånt, at du har din primære tilknytning til de opgaver, der overdrages til den private leverandør. Udvælgelsesprocessen vil blive endelig fastlagt efter en drøftelse i det lokale SU. Det er i sidste ende en ledelsesbeslutning, hvem der på baggrund af arbejdsopgaverne bliver udlånt til den private leverandør.
 • Tjenestemænd: Vil jeg forblive ansat hos min nuværende arbejdsgiver?
  De tjenestemænd, der skal udlånes til den private leverandør, vil som led i en ressortomlægning blive overført til Bygningsstyrelsen, hvorfra de bliver udlånt til den private leverandør. I praksis forventes du at blive overført til Bygningsstyrelsen samtidig med, at du udlånes til den private leverandør.
 • Tjenestemænd: Hvordan vil min stilling ændre sig?
  Du vil som udgangspunkt beholde din stilling og dine arbejdsvilkår. Den private leverandør vil dog have ansvaret for den daglige ledelse, og i den forbindelse kan der forekomme ændringer. Specielt for tjenestemænd gælder, at de har pligt til at acceptere stillingsændringer, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere er passende.
 • Tjenestemænd: Kan jeg eller nogle af mine kollegaer blive afskediget?
  Der er som udgangspunkt ikke tale om stillingsnedlæggelser. Der kan dog blive tale om afskedigelse, hvis den er begrundet af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager som fx nedskæringer, opgavebortfald eller ændrede krav til medarbejdernes kompetencer.
 • Tjenestemænd: Hvad sker der med løn, tillæg og pension?
  Tjenestemænd vil forblive ansat i staten. Løn, tillæg, pension, anciennitet samt optjent ret til ferie og feriepenge vil derfor i udgangspunktet forblive uændret. Eventuelle ændringer i arbejdsindhold og funktioner som følge af udlånet kan dog medføre, at et funktionstillæg bortfalder. Der vil endvidere fortsat være individuelle lønforhandlinger, som kan få betydning for din løn.
 • Overgår til BYGST: Hvad vil det betyde at arbejde for Bygningsstyrelsen?
  Som medarbejder hos Bygningsstyrelsen bliver du ansat i Bygningsstyrelsens facility managementorganisation. Du vil enten skulle arbejde i selve Bygningsstyrelsen eller lokalt hos de omfattede institutioner og i samarbejde med Bygningsstyrelsen varetage den daglige styring af facility managementdriften hos institutionerne.
 • Overgår til BYGST: Er det den samme proces for tjenestemænd som for overenskomstansatte?
  Ja. Der vil blive tale om en ressortomlægning, hvor både tjenestemænd og overenskomstansatte har pligt til at følge med deres opgaver til Bygnings-styrelsen.
 • Overgår til BYGST: Kan jeg sige nej til at overgå til Bygningsstyrelsen?
  Nej. Du vil være forpligtet til at følge med dine arbejdsopgaver til Bygnings-styrelsen.
 • Overgår til BYGST: Hvordan bliver jeg udvalgt til at blive ressortoverført?
  En medarbejder, der er beskæftiget med en opgave, der i forbindelse med ressortomlægningen overgår til en anden institution, er som udgangspunkt forpligtet til at flytte med opgaven. Det er i sidste ende en ledelsesmæssig beslutning at udvælge de medarbejdere, der på baggrund af deres opgaver, skal overføres til Bygningsstyrelsen.
 • Overgår til BYGST: Hvordan vil min stilling ændre sig?
  Du vil som udgangspunkt beholde din stilling og dine arbejdsvilkår, når du overgår til Bygningsstyrelsen. Der kan imidlertid opstå et behov for ændringer i stillingen, herunder det konkrete arbejdsindhold, arbejdssted mv. Eksempelvis vil medarbejdere, der varetager den daglige leverandørstyring, afhængigt af lokaliteternes størrelse kunne være tilknyttet flere lokaliteter. Hvis der bliver tale om væsentlige ændringer af dine ansættelsesvilkår, er du ikke forpligtet til at acceptere disse. Vurderingen af, om en ændring er væsentlig eller ej, er altid konkret og tager udgangspunkt i forudsætningerne for det enkelte ansættelsesforhold. For tjenestemænd gælder, at de har pligt til at acceptere stillingsændringer, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere er passende.
 • Overgår til BYGST: Kan jeg eller nogle af mine kollegaer blive afskediget?
  Der er som udgangspunkt ikke tale om stillingsnedlæggelser. Der kan dog blive tale om afskedigelse, hvis den er begrundet af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager som fx nedskæringer, opgavebortfald eller ændrede krav til medarbejdernes kompetencer.
 • Overgår til BYGST: Hvad sker der med løn, tillæg og pension?
  Du bevarer som udgangspunkt dine lønforhold, beskæftigelsesgrad, anciennitet samt optjent ret til ferie og feriepenge. Der vil endvidere fortsat være individuelle lønforhandlinger, som kan få betydning for din løn. Eventuelle ændringer i arbejdsindhold og funktioner som følge af skiftet til Bygningsstyrelsen kan dog medføre, at et funktionstillæg bortfalder.
 • Overgår til BYGST: Er processen den samme for medarbejdere ansat på særlige vilkår (fleksjobordning, elever og IGU-forløb)?
  Ja, processen vil være den samme for medarbejdere ansat på særlige vilkår.
 • Generelt: Hvad er besluttet og hvorfor?
  Regeringen har besluttet at flytte ansvaret for at håndtere facility managementydelser fra de enkelte institutioner til Bygningsstyrelsen.

  Regeringen har samtidig besluttet, at Bygningsstyrelsen skal lave et samlet indkøb af de omfattede services hos en ekstern leverandør.

  Formålet med løsningen er tredelt: (1) En samling og øget professionalisering af området vil sikre kvalitet i opgaveløsningen. (2) De statslige institutioner bliver frigjort fra en række opgaver, uden for deres kerneforretning. (3) Ved at udnytte synergier og stordriftsfordele er det muligt at effektivisere ressourceforbruget.
 • Generelt: Hvorfor skal opgaven ligge hos Bygningsstyrelsen?
  Bygningsstyrelsen har i forvejen et indgående kendskab til de enkelte intuitioners bygninger og behov. Det nye forretningsben vil betyde, at Bygningsstyrelsen på sigt vil levere samlede arbejdspladsløsninger til staten. Både bygninger, vedligehold og serviceydelser kan leveres som én samlet pakke.

  Bygningsstyrelsens overordnede mission er at skabe de rigtige rammer for arbejde og læring. Fokus for den fremadrettede løsning vil være kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed.

  Ved den færdige implementering bliver Bygningsstyrelsens rolle at være kontraktholder, føre tilsyn og følge op i forhold til leverandøren og udvikle FM-området.
 • Generelt: Hvem er omfattet af løsningen?
  Det er besluttet, at alle statslige institutioner er omfattet af den fælles løsning. Undtaget herfra er universiteterne samt Forsvaret og politiet (der allerede har fælles IFM-løsninger) plus dele af fængselsvæsnet og enkelte andre institutioner.

  I alt er det i analysen skønnet, at udgifterne til de opgaver, der er omfattet af den fælles løsning, i dag udgør i størrelsesordenen 1.100 mio. kr. om året.
 • Generelt: Hvordan udbydes løsningen?
  Serviceydelserne udbydes samlet, således at én leverandør pr. bølge leverer alle serviceydelser. Dermed kan én leverandør realisere de synergier og stordriftsfordele, der er forbundet med at varetage alle opgaverne samlet for et større antal institutioner.

  Før regeringens beslutning er der gennemført en grundig, forudgående analyse. Den viser, at der er størst potentiale for at realisere både økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster, hvis ydelserne netop udbydes som en såkaldt integreret facility managementløsning (IFM).
 • Generelt: Hvad betyder løsningen for medarbejdere der arbejder inden for FM?
  Den nye FM-løsning betyder, at nuværende, interne serviceopgaver som drift af receptioner, mindre vedligeholdelsesopgaver, interne flytninger mv. også vil blive udliciteret. Det er ikke systematisk tilfældet i dag.

  De medarbejdere, der i dag er beskæftiget med sådanne opgaver, vil blive virksomhedsoverdraget til en ekstern leverandør, når den fælles facility management sættes i drift for deres institution. Servicemedarbejderne vil bliver virksomhedsoverdraget til enten den private leverandør af den fælles facility management eller for enkeltes vedkommende til Bygningsstyrelsen for her at varetage koordinerende opgaver.

  Bygningsstyrelsen lægger stor vægt på at informere og inddrage de medarbejdere, der i dag arbejder med facility management. Deres viden og input er vigtig for forberedelsen og for at den endelige løsning kan fungere godt.

  Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for at understøtte de berørte institutioner i deres håndtering af de personalemæssige forhold via vejledning og rådgivning.
 • Generelt: Hvornår gennemføres løsningen?
  Det er besluttet at implementere den fælles løsning i tre bølger med nogle års mellemrum. Det betyder, at der i første bølge sigtes mod at forberede et udbud for ca. en tredjedel af opgaverne, dvs. ydelser for ca. 280 mio. kr.

  Første bølge forventes sat i drift i 1. oktober 2019.

  Bygningsstyrelsen kommunikerer særligt til institutionerne i første bølge. Anden og tredje bølge forventes sat i drift i hhv. 2021 og 2023.
 • Generelt: Hvordan inddrages de omfattede institutioner i forberedelsen af udbuddet?
  Bygningsstyrelsen indgår i et tæt samarbejde med de institutioner, der bliver kommende facility managementkunder og Moderniseringsstyrelsen om at tilrettelægge en god proces og en effektiv gennemførelse af løsningen.

  Der er for første bølge nedsat blandt andre en tværministeriel styregruppe, en tværministeriel arbejdsgruppe og to ekspertgrupper for hhv. indløb/udbud og personaleforhold. I disse er alle kunder i første bølge repræsenteret.

  Bygningsstyrelsen indhenter i forberedelsen af udbuddet oplysninger fra kunderne om det nuværende forbrug og efterspørgsel af facility managementydelser. På baggrund heraf beskrives og fastlægges endeligt, hvilke ydelser der skal udbydes og med hvilket serviceniveau.

  Når den fælles facility managementløsning er sat i drift, vil institutionerne i hverdagen blive mødt af den eksterne serviceleverandør samt medarbejdere fra Bygningsstyrelsen tilknyttet deres lokalitet.

  Den konkrete løsning fastlægges i samarbejde med de kunder, der deltager i første bølge. Der inddrages erfaringer fra andre fællesstatslige løsninger og fra de etablerede IFM-løsninger på blandt andre politiets og forsvarets område.
 • Generelt: Hvordan ved jeg, om jeg skal virksomhedsoverdrages til en privat leverandør eller overføres til Bygningsstyrelsen?
  Det er dine opgaver, der afgør, om du overføres til Bygningsstyrelsen eller til en privat leverandør. Du følger således i udgangspunktet med dine opgaver. Den konkrete udvælgelse af medarbejdere vil imidlertid være lidt forskellig afhængig af, om du har tilknytning til opgaver, der overgår til den private leverandør, eller om du har tilknytning til opgaver, der overgår til Bygningsstyrelsen.


  For opgaver, der overgår til den private leverandør, finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse for overenskomstansatte medarbejdere. Hvis du er tjenestemand og beskæftiger dig med opgaver, der skal overdrages til den private leverandør, vil du ikke blive virksomhedsoverdraget. Der bliver i det tilfælde tale om et pligtmæssigt udlån.

  For opgaver, der overgår til Bygningsstyrelsen, vil der være tale om en ressortomlægning.
 • Generelt: Hvordan er processen for udvælgelse af medarbejdere?
  Udvælgelsen af medarbejdere foretages af ledelsen i de enkelte institutioner med afsæt i, hvem der løser hvilke opgaver.