Forskning i byggeri

Den 26/11 2014 afholdt Bygningsstyrelsen et inspirerende fyraftensmøde om forskningsprojekter inden for byggeri.

Ph.d.-studerende og professorer fra Statens Byggeforskningsinstitut fortalte om deres igangværende forskningsprojekter. De seks oplæg handlede på hver deres måde om, hvordan vi kan sikre bedre bygninger til gavn og glæde for mennesker og miljø.

Køling og opvarmning

Alessandro Maccarini fortalte om sit innovative projekt, der søger at optimere systemer til opvarmning og køling af bygninger. Frem for et traditionelt system med fire rør (et til fremløb og et til retur til både køl og opvarmning), vil projektet erstatte dette med et system med kun to rør. Det vil resultere i lavere energibehov og ressourceforbrug.

Tilisning ved varmegenvinding i ventilationsanlæg

I Danmark er mekanisk ventilation med højeffektiv varmegenvinding en god mulighed for at nedbringe energibehovet i bygninger. I beboelsesejendomme bliver der typisk brugt luft-til-luft varmegenvindere. Dog er der risiko for problemer med tilisning, når fugtig løft køles til under frysepunktet.

Den problemstillings forsøger Maral Rahimi at løse ved brug af nanoteknologi som overfladebehandling af aluminium i ventilationsmekanismen. Det er tværfaglig forskning, der omfatter nanoteknologi, fluid dynamik, ventilation samt byggeteknologi.

Partikler i indeklimaet

19 % af det samlede tryktab i ventilationssystemer skyldes filtrene. Samtidig er filtrene med til at beskytte ventilationsanlægget og til at sikre et renere indeklima. I de seneste år har alternative filterteknologier været under udvikling, herunder filtre med lavt tryktab, og der er udviklet filterteknologier til anvendelse i luftrensere, hvor luften recirkuleres og renses.

Formålet med Alireza Afsharis projekt er at afdække muligheder, anvendelsesområder og begrænsninger for anvendelse af recirkulation i kombination med nye luftrensningsteknologier med henblik på forbedring af indeluftkvaliteten.

Luftbåren smittespredning og effektive ventilationssystemer

Peter Vilhelm Nielsen fortalte, hvordan der igennem årene har været et stigende fokus på ventilations- og luftfordelingssystemer i bygninger. I 60’erne gjorde de store glasarealer den termiske komfort til en væsentlig designparameter, mens der i 70-80’erne kom ekstra fokus på energibesparelser. Luftkvalitet og emission fra byggematerialer blev en betydende faktor i løber af 90’erne, og dette sammen med alle de tidligere problemstillinger skulle integreres i designet.

I det nye årtusinde er luftbåren smittespredning blevet endnu en parameter som det er væsentlig at kunne minimere i ventilationssystemerne. Internationaliseringen i byggebranchen gør denne problemstilling til en væsentlig designparameter. Det er muligt at se de forskellige systemer i et nyt lys, når smittespredning tages i betragtning og det vil være muligt at arbejde med et nyt begreb, nemlig: ”sundhedsskabende” bygninger som en udvidelse af begrebet sunde bygninger.

Nye ventilationsløsninger

Amalie Gunner og Niels C. Bergsøe forsker i nye ventilationsløsninger med decentrale kanalventilatorer frem for den traditionelle brug af spjæld. Brugen af decentrale kanalventilatorer vil medføre et lavere tryktab i ventilationssystemet.

Totalkoncept

Pawel Krawczyk præsenterede sit forskningsprojekt ”Totalkonceptet”, der er betegnelsen for en metode med tilhørende værktøj, som kan bidrage til den nødvendige afklaring og skabe et bedre grundlag for beslutninger om investeringer i energirenovering. Metoden er fokuseret på at nedbringe eksisterende bygningers varme og elbehov gennem omkostningseffektive løsningspakker. Metoden adskiller sig fra kendte metoder ved, at energirenoveringen ses i et holistisk perspektiv.

Totalkonceptet er opdelt i tre etaper: I første etape gennemføres udformning af pakkeløsninger samt beslutning om gennemførelse af løsningerne i praksis, anden etape er gennemførelse af valgte tiltag og i tredje etape foretages måling og kontrol af, om den forventede effekt af foranstaltningerne er opnået. I modsat fald må årsagen klarlægges, og eventuelle fejl og mangler rettes og udbedres.