Bygningsstyrelsens Årsrapport 2013

I dag udkom Bygningsstyrelsens anden årsrapport. Rapporten afspejler også i år et højt aktivitetsniveau på alle styrelsens områder og i særdeleshed en høj byggeaktivitet.

19.03.2014

Vurdering af årets resultat

På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes det, at årets resultat er tilfredsstillende. En gennemgående tendens er, at der i lighed med sidste år har været et meget højt aktivitetsniveau i Bygningsstyrelsen, og at det igen i 2013 skyldes en stor aktivitet på byggeområdet. Alene i 2013 har styrelsen forelagt aktstykker for ca. 3 mia. kr. Årets resultat vidner derfor om, at styrelsen fastholder fokus på at gennemføre de meget store igangværende byggeprojekter.

Årsrapporten konkluderer også, at Bygningsstyrelsen ved indgangen til 2014 er nået langt i forhold til fusionens udgangspunkt i 2011. Det er lykkedes at holde fremdrift på de enkelte sagsområder, fastholde en fusionsgevinst på 10 pct. samt nå langt med at etablere fælles processer og it-understøttelse uden at nedsætte fokus på fortsatte optimeringer.

Fokusområder i 2014

Årsrapporten ser også frem mod 2014 og nævner de kritiske udfordringer, som styrelsen står overfor i 2014. Disse udfordringer er bl.a., at mange af de store igangværende byggeprojekter er gået fra projekteringsfase til udbuds- og udførelsesfase på et tidspunkt, hvor der er tegn på kapacitetsproblemer blandt de virksomheder, der kan udføre de store entrepriseopgaver, og at styrelsen i 2014 vil få en væsentlig opgave i forhold til en eventuel ny lokalisering af styrelser mv. i hovedstadsområdet. Bygningsstyrelsen vil også have fokus på udmøntning af en række byggepolitiske beslutninger samt en lang række tiltag, som alle tager sigte på at systematisere, ensrette og forbedre arbejdsgange i forbindelse med økonomi- og projektstyringen samt kundebetjeningen.

Klimaregnskab

Det er styrelsens strategi at begrænse CO2-emissionen så meget som muligt. Styrelsens CO2-emission er dog steget med en mindre procentdel fra 2012 til 2013. Dette skyldes primært en stigning i flyrejser. Til gengæld har Bygningsstyrelsen reduceret sin CO2-emission fra energi fra 2012 til 2013.

Ifølge årsrapporten vil Bygningsstyrelsen i fremtiden forsøge at begrænse CO2-emissionen fra energi og fremtidens fokusområde vil særligt være varmeforbruget.