Uddannelses- og forskningsejendomme

Huslejen for uddannelses- og forskningsinstitutioner er omkostningsbestemt. Huslejen fastsættes som en fast procentandel af ejendommens værdi:

 • 6,02 pct. af ejendomsværdien til kapitalomkostninger, administration, forsikring og tab
 • 80 kr. pr kvm (PL2019) til vedligehold
 • 5,5 pct. af værdien af grunde
 • 5 pct. af værdien af landbrugs- og forsøgsarealer
 • Huslejen pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset

Laboratorier i uddannelses- og forskningsinstitutionerne kan afskrives over 15 år med start i bygningens AB-92 afleveringsår

 • Huslejen reguleres ned til 25 pct., når laboratoriet/særindrettet bygning er fuldt ud afskrevet (efter 15 år)
 • Ved reinvestering i laboratorier/særindrettede bygninger ændres huslejegrundlaget til reinvesteringens størrelse
 • Ved en reinvestering kan huslejegrundlaget maksimalt reguleres ned til 25 pct. af det gældende huslejegrundlag
 • Afskrivningerne er bevillingsfinansierede og påvirker ikke huslejeniveauet

Bevillinger til bygningsfornyelse og større vedligeholdelsesarbejder på bygninger som lejes af uddannelses- og forskningsinstitutioner

 • Til at afhjælpe et behov for at gennemføre større vedligeholdelsesarbejder og bygningsfornyelse afsættes årligt 150 mio.kr., som administreres af Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen udfører også disse arbejder.

Værdiforøgende arbejder

 • Universiteterne kan gennemføre egne indvendige vedligeholdelsesarbejder eller ombygninger inden for en samlet økonomisk ramme på maksimalt 60 mio.kr. pr. projekt, som samtidig er grænsen for aktstykke og orientering af Folketinget.
 • Indenfor aktstykkegrænsen på 60 mio.kr. kan maksimalt 15 mio.kr. pr. projekt udgøres af værdiforøgende arbejder. Det kan eksempelvis være ombygning af et laboratorium i forbindelse med universitetets egne indvendige ombygninger eller det kan være ombygning af et laboratorium på grund af ændrede forskningsprioriteringer.
 • Universiteterne forelægger projekterne for Bygningsstyrelsen for at afklare reetableringspligt.