Bygningsstyrelsens opgaver

Indtil Fonden Fristaden Christiania d. 1. juli 2012 købte den del af Christiania, der befinder sig uden for fortidsmindeafgrænsningen, var christianialoven gældende for hele Christianiaområdet. Efter overdragelse af bygninger og arealer gælder christianialoven kun for det område, der stadig er i statsligt eje, dvs. voldanlægget, der er registreret som fortidsminde.

Bygningsstyrelsen administrerer både christianialoven og de aftaler, der er indgået med Fonden Fristaden Christiania.

Administration af christianialoven

Ifølge christianialoven kræver det tilladelse at flytte ind på Christiania og at opføre nyt byggeri m.v. Bygningsstyrelsen behandler ansøgninger om byggeri og indflytning, overvåger om der opføres byggeri eller foretages indflytning uden tilladelse og følger op på dette, vedligeholder oversigter over tilladelser og byggeri og har løbende drøftelser af disse problemstillinger med Christiania. Herudover vurderer Bygningsstyrelsen om der er behov for (større) bygningsarbejder/vedligehold og drøfter dette med Christiania og relevante myndigheder (primært Københavns Kommune og Kulturstyrelsen)

Bagudrettet har Bygningsstyrelsen efter vedtagelse af ændringen af christianialoven i 2004 gennemført en anmeldelsesproces, hvor alle daværende beboere og virksomheder fik individuelle brugstilladelser, fået udarbejdet adresser på bygningerne og registreret alle bygninger (inkl. selvbyggerhuse) i BBR-registeret.

Implementering af lovens formål (nye organisations- og ejerformer)

Hovedformålet med christianialoven er at området skal ophøre med at være i statsligt ejerskab (bortset fra voldanlægget), og at voldanlægget skal genoprettes.

Bygningsstyrelsen udarbejder modeller for nye organisations- og ejerformer, vurderer økonomiske konsekvenser, juridiske problemstillinger m.v. Bygningsstyrelsen forbereder og gennemfører forhandlinger, bistår de politiske drøftelser og vurderer/analyserer de forslag, Christiania kommer med.

Bagudrettet har Bygningsstyrelsen i forlængelse af aftalen af 24. august 2007 gennemført et implementeringsforløb, der indebar gennemførsel af bygningssyn, forureningsundersøgelse, udarbejdelse af lokalplan, stiftelse af fonde, udarbejdelse af kontrakter, vedtægter, oprettelse af almen boligorganisation m.v.

Administration af aftalekomplekset

Som led i implementeringen af christianialovens formål om en ændring af ejerskabet til området samt genopretning af voldanlægget blev der indgået en aftale d. 22. juni 2011 mellem staten og Christiania, der fastlægger den fremtidige udvikling af Christianiaområdet. Denne aftale blev udmøntet i en række konkrete købs- og lejeaftaler mellem Fonden Fristaden Christiania og staten samt en aftale om genopretning, vedligeholdelse og drift af fortidsmindet.

Bygningsstyrelsens administrerer de indgåede aftaler med Christiania og fonden og følger op på, om aftalerne overholdes. Bygningsstyrelsens opgaver i forbindelse hermed er bl.a. at påse, at der flyttes et antal huse i overensstemmelse med det aftalte, at opkræve leje for de dele af Christiania, som fonden lejer af staten, samt at føre tilsyn med ulovligt byggeri på fortidsmindet og at påse, at fonden varetager den aftalte genopretning af voldanlægget. Herudover fører Bygningsstyrelsen tilsyn med, at der er en åben og gennemskuelig boligtildeling på Christiania.