Værktøjer

Beregn rentabiliteten

Som bygningsejer skal Bygningsstyrelsen identificere potentielle energibesparende tiltag. For at sikre at energitiltagene fører til en værdistigning, er det et krav, at energitiltagene er rentable. Rentable investeringer forstås som investeringer, hvor nettonutidsværdien af de fremtidige besparelser er større end investeringen.

Bygningsstyrelsen beregner rentabiliteten på grundlag af en rentabilitetsmodel, som vi har udviklet baseret på en investeringskalkule (Økonomistyrelsen) , der bruges til alle investeringer i staten. Modellen tager blandt andet hensyn til alternativ forrentning af den investerede kapital og de forventede energipriser på langt sigt. Alle rådgivere og leverandører skal i deres forundersøgelser og tilbud dokumentere rentabiliteten ved beregneren.

De eneste nødvendige oplysninger, der skal indtastes i beregneren, er:

  • Levetid
  • Årlig besparelse i kroner på investeringen (eksempelvis ved hulmursisolering af en ejendom)
  • Initial investering (udgifterne til at gennemføre hulmursisolering).

Beregn din reduktion i CO2-udledning

En investering i energitiltag der øger energieffektiveringen af en bygning, resulterer ikke blot i en reduktion af energiforbruget, men også i en reduktion i bygningens CO2-udledning. En bygnings CO2-udledning består bl.a. af den udledning, der fremkommer ved produktionen af det el og varme, der går til driften af bygningen. En reduktion i energiforbruget medfører derfor også en reduktion i CO2-udledningen. 

For at beregne reduktionen i CO2-udledningen er man nødt til at opdele besparelsen i en el-besparelse og en varmebesparelse. Årsagen er, at emissionen af CO2 ved forbrug af 1 kWh el er forskellig fra emissionen ved forbrug af 1 kWh varme. pga. forskellen i produktionsprocessen, der har frembragt elektriciteten eller varmen.

Beregneren benytter CO2-emissionsfaktorer er fastsat af Energistyrelsen og beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning, der benytter et vægtet gennemsnit af CO2-udledningen, der går til at producere en enhed henholdsvis el og fjernvarme. Beregningen er baseret på forudsætninger om nettab på 7 pct. for el og 20 pct. for fjernvarme:

  • Fjernvarme: 47,3kg. CO2 pr. GJ
  • El: 389 kg. CO2 pr. MWh

Kilde: Energistyrelsen, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser (April 2011) - tabel 9. Der antages, at bygningen har fjernvarme som varmekilde og energiforsyningsselskab som elektricitetskilde.

Trafiklyset

Bygningsstyrelsen har udviklet værktøjet ´Trafiklyset´. Det giver brugere, ejere og teknikere mulighed for at følge og styre deres fjernvarmeforbrug på en let og overskuelig måde. Trafiklyset kategoriserer kundens varmeforbrug i rødt, gult og grønt, hvor rødt er alarmerende, gult advarende og grønt energirigtigt.

Trafiklyset er afprøvet i et pilotprojekt med ministerierne på Slotsholmen med gode resultater. Trafiklyset omfatter et årligt opdateret varmemærke, månedsrapporter og energistyring og vil blive udbredt til flere af styrelsens kunder.

Energimål.dk

Energimål.dk er et internetbaseret værktøj, der tilbyder viden om og forslag til energirenovering af kontorbygninger.

Den gennemgående idé med værktøjet er, at det skal være nemt, hurtigt og ligetil at få et præcist overblik over besparelsespotentialet i en ejendom og dermed gøre lettere at indlede en energirenovering.

Dette gøres ved at beregne potentialet for at energirenovere en konkret kontorejendom på baggrund af de eksisterende data om ejendommen. Dataene hentes fra EMO-databasen og nyttiggør således den opsamlede viden, som findes om bygningsmassen. Værktøjet og anbefalingerne tager desuden udgangspunkt i brugerens egne bygninger og økonomiske ramme, og det rammer derfor præcist.

Desuden kombinerer energimål.dk viden om arkitektur, økonomi og tekniske løsninger, så det bliver nemmere for brugeren at indgå samarbejde med fagfolk om at spare energi i bygningen. Således optimeres den arbejdsgang, der går forud for en beslutning om at renovere. Beregneren vil desuden kunne spotte mulige energibesparelser i et projekt, som egentlig bare var tænkt som almindeligt vedligeholdelsesarbejde.

Energimål.dk er udviklet af Bygningsstyrelsen i samarbejde med Albertslund Kommune og DATEA A/S og med bistand fra en tværfaglig rådgivergruppe fra det private erhvervsliv bestående af Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, Henning Larsen Architects og NHL Data ApS.

Dette afspejles i målgruppen, som omfatter alle, der har en professionel interesse i kontorbygninger, dvs. både offentlige og private ejere, lejere og rådgivere. Den primære målgruppe er dog bygherrer.

Udviklingen af energimål.dk er støttet af RealDania.